ผู้อำนวยการ

นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ตั้งอยู่ที่ 73  หมู่ บ้านหนองอิหมัน ตำบลประชาพัฒนา  

อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44120